Holstebro Flyveklubs Blog

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Til generalforsamlingen

DebatPosted by Birger Sommer Thu, February 12, 2015 23:28

1) Ændringsforslag til §12 pkt. 3

Medlemmer som kan ansvarspådrages for en evt. opstået skade på klubbens aktiver, hæfter for hele skaden, evt. begrænset til den tilhørende forsikrings selvrisiko, eller klubbens fastsatte medlems- selvrisiko. Dette gælder uanset om skaden er forårsaget under flyvning eller ved medlemmets øvrige aktivitet eller færden på området. Medlems-selvrisikoen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved u-forsættelige hændelser som skyldes udslidning eller uforudsigelige udefra kommende hændelser, dækkes omkostningen af klubben.

Kan der ikke opnåes enighed eller indgåes kompromis, udpeges, (afhængig af flytypen), DSvU eller DULFU materielchef som opmand. Dennes afgørelse kan ikke ankes af nogen af parterne.

2) Ændringsforslag vedr. Omgørelse af opkrævet selvrisiko.

Idet der kan rejses tvivl om/af bestyrelsens berettigede tolkning af de nugældende regler vedr. haveriet med Savannah, hvor bestyrelsen ikke har taget stilling til skyldsspørgsmålet, men alene hvem der var pilot, ændres bestyrelsesbeslutningen jfr. ændringsforslaget i §12 pkt. 3

mvh
Birger


Haveriet med Savannah

DebatPosted by Birger Sommer Thu, January 01, 2015 16:30
i fortsættelsen af Eriks kommentar til hændelsen, vedkender jeg gerne at jeg begik en fejl ved at flytte flyet til hangaren og at det måske ikke var efter bogen at ændre flaps under landingsforløbet, men det kan jeg jo ikke ændre på nu og det er vel heller ikke det sagen drejer sig om.

Formandens kritik af at jeg noter bestyrelsen i to mails, en anke og en saglig begrundelse med mine fortsatte intensioner, kan vel aldrig være at hænge nogen ud og har ej heller været intentionen ?

Min anke går alene på den manglende dialog fra bestyrelsen vedr. ansvaret for selve hændelsen.
Den eneste information jeg modtog var en årsopgørelse hvor der var anført et beløb på 10.000 kr med teksten, Forsikringsselvrisiko. Dette protesterede jeg over til kasseren og påpejede at dette måtte være en fejl.
Kort tid efter modtager jeg så den eneste mail som bestyrelsen har sendt mig, hvori de skriver at de ikke har taget stilling til årsagen, kun at jeg var piloten.
Dette mener jeg er urimeligt, specielt efter at jeg netop aftalte med sekretæren at han ville sikre at mine indhentede analyse blev fremlagt for bestyrelsen.

Hvis det er korrekt som formanden skriver, at bestyrelsen blot følger klubbens love og regler og at disse regler altid pålægger piloten ansvaret for hændelsen, uanset årsagen, ja så er jeg blot uvidende om dette og må naturligvis bære ansvaret, men i respekt for netop at påtage sig dette ansvar, vil i så ikke hjælpe mig, og måske også andre, med at oplyse hvor disse love og bestemmelser er beskrevet.

Venlig hilsen og godt nytår
Birger

Haveri med Savannah

DebatPosted by Birger Sommer Sat, December 27, 2014 20:59

Skuffet og frustreret.

Lige før jul, modtog jeg et kontoudtog fra klubbens kasserer hvoraf det fremgik at jeg skulle betale forsikringsselvrisikoen på 10.000 kr. for haveriet med Savannah.

Jeg har fra første færd afvist at en hård landing skulle være årsagen til haveriet, men blev på det nærmeste hånet og gjort til grin af Erik for at fremføre dette, så da formanden bad mig underskrive haverirapporten og forsikrings papirerne overbeviste han mig om at det var det nemmeste bare at angive en hård landing som årsagen. Jeg underskrev derfor en tom skadesanmeldelse og tog til efterretning at Erik angav pilotfejl som årsag. Dette fortryder jeg naturligvis idag at jeg ikke klart afviste.

Da jeg imidlertid var overbevist om at min landing ikke var årsagen til haveriet, bad jeg samme dag en flymekaniker vurdere skaden og fik her inspirationen til at lade nogle specialister besigtige bruddet på akslen som vi begge konkluderede var årsagen til at jeg under landingen mistede næsehjulet. .

Jeg bad således om hjælp ved to af B&O metaluger, civilingeniører og eksperter i metalbearbejdning og mikrofotografering. Deres konklusion var klar: Jeg citere:

” Årsagen til haveriet skyldes uhensigtsmæssigt udformning af akslen. Udmattelsesbrud med efterfølgende overbelastningsbrud.

Den primære årsag skyldes at de udvendige fingevind ikke er afsluttet korrekt ved diameterovergangen.

Gevindet virker kærvanvisende og det er her udmattelsesrevnen er initieret, revnevæksten er herefter forløbet over en lang tidsperiode, (dynamisk belastning) indtil spændingerne i restarealet har overskredet materialets brudspænding (statisk belastning) som har ført til det endelige brud.”

Se hele rapporten som er fremlagt i klublokalet og den 4/10 afleveret til klubbens formand samt sekretær.

Jeg skrev derfor til bestyrelsen at opkrævningen på de 10.000 kr. måtte bero på en fejl idet jeg skriftligt har redegjort og dokumenteret at hændelsen ikke kan tilskrives min landing i Lindtorp, men alene det forhold at en uheldig konstruktion af akselen ved næsehjulet havde ført til flere forskellige brud som var opstået over længere tid så kun de sidste ca 10% var tilbage da jeg landede i Lindtorp.

Jeg har yderligere fremført at såvel understellet som propel begge stod til udskiftning af andre årsager end haveriet og at motoren netop skulle have stort eftersyn. Disse forhold burde ligeledes indgå i bestyrelsens konklusion.

Bestyrelsen har imidlertid behændigt undladt at tage stilling til årsagen til hændelsen men kun at det var mig som var piloten. Jeg citerer:

”Vi har ikke forholdt os til, om du er skyld i hændelsen. Vi kan ikke vurdere, om en anden reaktion i den givne situation kunne have medført et andet hændelsesforløb. Vi har udelukkende lagt vægt på, at du var fartøjschef på flyet, da hændelsen indtraf. ”

Jeg mener ikke bestyrelsen med ovenstående begrundelse har ret til at vidersende en regning til mig alene. Jeg føler mig stærkt provokeret af den manglende retsfølelse som bestyrelsen her lægger for dagen ved overhovedet ikke forholder sig til de dokumenterede facts.

Jeg vil ikke acceptere afgørelsen og erkender, at den eneste klubinterne ankemulighed jeg har er generalforsamlingen, hvorfor jeg her vil indgive et forslag som dels ophæver bestyrelsens beslutning og dels pålægger bestyrelsen ved evt. fremtidige hændelser, at lade uvildige eksperter foretage vurderingen af evt. skyldsspørgsmål, såfremt dette beviseligt kan drages i tvivl.

Med venlig hilsen

BirgerVil vi ha en større svæveafdeling i fremtiden??

DebatPosted by Torben Møller Fri, November 14, 2014 22:03

Ved at følge debatten er det svært at se om man egentlig ønsker en større svæveflyveafdeling i fremtiden. Nogle taler om spændende visioner for fremtiden medens andre synes at vi har det hyggeligt og godt som vi har det nu.

Kigger man lidt på den sidst (2012) reviderede masterplan kan man finde følgende retningslinier som best. og klubben synes vi skal stræbe i mod i fremtiden.

”Medlemspleje og hvervning:

Vi er i konkurrence med mange andre fritidstilbud, og de tilbud der tilbyder en fleksibel disponering af tid i relation til ander interesser er vinderne. Vi er nød til at effektiviserer vores skoleflyvning, så ventetiden på jorden minimeres.

Vi skal have en stab af motiverde instruktører.

Klubbens mål bør være min. 40 aktive svæveflyvere.

Vi kan idag tilbyde flyslæb, det er en lidt dyr form for optræk, men vældig effektivt og foretrækkes af de fleste erfarne piloter.

Spilstart er en forholdsvis billig form for start, men kræver mange

mennesker, og skal en klub virke effektivt med spil skal man som minimum være 50 aktive

svæveflyve medlemmer.”

ӯkonomi:

Nye elever: Gøre mere ved vores ungdomsarbejde. Klubbens mål bør være min

40 aktive svæveflyvere.”

Hvis disse fornuftige udsagn stadig står til troende og vi igen skal have øget medlemstilgangen, så er der for mig at se næsten ikke andre veje at gå end at blive selvstartende. Med starter på alle ugens dage og med kun få nødvendige hjælpere, må det være meget mere attraktivt for nye pilotemner. Rigtigt mange mennesker rund omkring har jo stadig den opfattelse at ”svæveflyvning er noget med lange dage og meget arbejde i weekenden og kun få min.- effektiv flyvetid”. Sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Og jo, der er også visse problemer med selvstartere og flapsfly, men det tror jeg på vi sagtens kan lære vores kommende piloter at tage vare på. Der var jo også mange bekymringer da vi skulle have UL fly i klubben.

Mvh Torben

Ps. Husk at se dokumentarerne til debatindlæggene. De kommer ikke ud på e-mail.Generalforsamling - Kompromisser

DebatPosted by Lars Storper Wed, November 12, 2014 14:22

Kære flyvevenner.

Set fra min stol, så findes der ingen ideel løsning overfor udfordringen med at bevare svæveflyvningen i vores klub. Men jeg syntes, at vi svigter vores klub, hvis vi blot kigger på timeantallet og udstøder et ”suk” og resignerer. Det påhviler os (bestyrelsen og generalforsamlingen) et meget stort ansvar i relation til proaktiv at sikre svæveflyvning i vores klub i fremtiden. Vi har før turde se realiteterne i øjnene og skabte som foregangsklub den unikke struktur vi har i dag – hurra for os smiley Vi skal turde gøre det igen!

Ove og Torben er kommet langt i deres undersøgelser med hensyn til at køre skolingen på en selvstartende ASK21MI. Ove vil lægge deres PowerPoint op på hjemmesiden i dag – den er IKKE færdig, men det her er så vigtig for klubben, at det bør være en helt åben proces og vi skal sammen finde bedste løsning for klubben.

Det står allerede klart, at ASK21MI har så store motorproblemer, at dette fly ikke har eksistensberettigelse i vores klub. Det bedste alternativ kunne være DG505MB. Den performer på niveau med Duoen og imødekommer hermed ønsket om et strækfly, men vi skal kunne håndtere flaps i skolingsregi! Flyet har en billig Solo 2625-2 64 hk og der er umiddelbart ingen økonomisk begrundelse for at motoren skal sættes til en højere taco pris end gældende for vores UL fly.

Spilstart er set med mine øjne historie og da jeg stemte for at sælge Twinnen, så stemte jeg reelt for at lukke spilstart ned i klubben. Flyslæb er et stor fremskridt i relation til spilstart, men stadig ikke ideel ved vores baneforhold. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så er man afhængig af, at der er en slæbepilot til rådighed, samt en tipholder. Hvis hver start med Olga var afhængig af ekstra 1-2 personers assistance, så ville hun ubetinget kun have fløjet en brøkdel af de nuværende timer, - skal der timer i bogen, så skal vi selvstarte!

Bestyrelsen arbejder med køb af en ASK13. Det er en rigtig god gammel delvis træflyver med et glidetal på 28. Endvidere vil man etablere accelerationbaner i begge ender. En ganske fornuftig og pragmatisk løsning. Det er dog alt andet lige en tilbagegang på skoleflyssiden og vi får ikke fremgang på den konto – vi skifter jo Olga ud med en ”ny” EuroFox og ikke en 50 år gammel Rans eller lignende for at drage en parallel!!
Accelerations baner nok vil hjælpe på at vi ikke ser de nervepirrende sidevindsstarter som vi oplever nu, hvor fejlmarginalerne er alt for små med Duoen. Sidevind er noget l… uanset startmetode og bestemt også ved selvstart. Men jeg tror personligt ikke at accelerations banerne vil give ret mange flere timer i Duoens logbog og så står vi stadig med det paradoks at dyreste fly ikke flyver nok timer og hvor mange generalforsamlinger tror I så at Duoen ”overlever” ved et faldende antal svæveflyverpiloter?

Jeg kender ikke DG505MB andet end fra surf på nettet og hvad Ove og Torben har fundet ud af ind til videre, men jeg syntes det er en option vi bør forfølge og afhænger vel primært af, om vi kan acceptere flaps i relation til skoling. Økonomien hænger sammen med salg af Duo suppleret med provenu fra Twin og jeg ser ingen større udfordringer på driftsøkonomien sammenlignet med driften af den eksisterende flypark. Vi skulle til gengæld gerne få flere penge i kassen grundet større flyveaktivitet!

Nærværende indlæg er skrevet i kærlighed til vores flyveklub og jeg tror stadig på, at eneste fremtid for svæveflyvning i landets små klubber er selvstart på godt og ondt.


Venlig hilsen,
Lars Storper
Generalforsamlingen

DebatPosted by Asbjørn Drechsler Tue, November 04, 2014 12:33

Jeg kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen (jeg er til møde i Skive), og jeg er selvfølgelig også bevidst om, at jeg ikke hører til dem, klubben skal bygge sin fremtid på, men jeg holder meget af min gamle klub og ønsker derfor også kun, at det er de rigtige beslutninger, der bliver truffet.

Jeg synes, det er en god udvikling at købe Eurofox’en og skille sig af med Olga (evt til en privatgruppe i klubben?), forudsat at timeprisen kan holdes på et fornuftigt niveau på Eurofoxen.

Men tingene hænger jo sammen. Twin’en er nu solgt. Hvis klubben skiller sig af med Dou’en, har vi ikke rigtig brug for et slæbefly, hvis man anskaffer en selvstartende 2-sædet. Personligt har jeg ikke nogen intention om at begynde at flyve ASK 21 igen. Jeg synes ikke, det egner sig til strækflyvning som Duo’en. Det giver altså ikke rigtig nogen mening for mig at opretholde medlemsskab på svævefly, hvis Duo’en forsvinder, men jeg vil nok fortsætte med at flyve på UL.

Hvis klubben der i mod satser på fortsat at være en uddannelsesklub/skolingsklub kan anskaffelse af ASK 21 da være en udmærket løsning, men behøver den så at være selvstartende? Skal spillet helt udfases eller skal skoling foregå med flyslæb? I så fald kan det vel lige så godt være på Duo’en? Eller satser man virkelig på at skole med selvstart? Det er svært at holde gang i skolingen, hvis der både kræves spilfører og flyhenter/wirehenter. Og hvordan løser vi instruktørproblemet? Kan vi blive ved at satse på, at “det klarer Ove nok”? Får vi i det hele taget lov til at fortsætte med skoling? Jeg ved godt, at de nye ATO regler er udsat til 2018, men bør vi ikke forberede os allerede nu?

Som sagt, jeg kommer ikke til ekstrordinær generalforsamling, men jeg er overbevist om, at de beslutninger, der bliver truffet, kan få vidtrækkende konsekvenser for klubben.

Med venlig hilsen

Bent DrechslerDebat om Svævefly

DebatPosted by Asbjørn Drechsler Mon, November 03, 2014 15:36
Til de der tænker svæveflyvning i Holstebro Flyveklub.. .vi skal have debatten igang så vi alle er klar til den ekstraordinære generalforsamling.

Mit udgangspunkt for debatten er følgende:
Jeg tror ikke vi kan have en svæveflyveafdeling kun med henblik på at skole elever.

Dvs. sælger vi Duo og køber et skolefly så tror jeg vi ender som Lindtorp. Der vil være en række år tilbage uden nogen særlig aktivitet og til sidst er der så en UL og RC klub. Hvorfor siger jeg sådan. Fordi jeg i de sidste 17 år ikke har set Holstebro Flyveklub udvikle sig til en klub hvor vi har haft held med at uddanne en masse elever der efterfølgende har købt deres egne fly. Jeg har ikke set nogen af de mindre svæveflyveklubber i DK haft succes med at skole sig ud af nedgang.

Hvad er løsningen? Jeg ved det helt ærligt ikke. Derfor, lad os debatere dette..

Men i min optik kan jeg ikke finde argumentet for en ASK-21MI eller tilsvarende. Jeg har siddet og søgt på nettet. Minutprisen for taco minutter under skoling er ca 55kr. Dvs nu bliver flyslæb faktisk en billigere startmetode! særligt med eurofoxen! Enig.. der er ikke den samme fleksibilitet! Men har nogen spurgt ”alle” de nye elever om hvad de ser som mest aktuelt? For hvad skal de flyve bagefter?

Jeg kunne godt tænke mig at se en opgørelse over "aktive" (altså svæveflyvepiloter der også flyver) piloter og hvilke piloter der må flyve Duo og eller som kan forventes at blive omskolet til Duo. Jeg tror nemlig ikke at der er en masse aktive svæveflyvepiloter i klubben der går og er afskåret fra at flyve dette fly.

Jeg har i denne sommer fløjet med en elev som Mads Brøgger. Han har nu S certifikat og er efter min mening klar til at blive omskolet! Så hvem er det der bliver holdt udenfor?

Vi skal tænke os om før vi sælger....

Skal klubben være den der ejer det dyre luksus materiel? Jeg har hørt medlemmer ytre at det at klubben ejer en Duo er luksus indkøbt til de få. En flyver som man bør købe i privatgrupper hvis man har det behov... Til dette kan jeg kun sige.. det er helt op til hvilken strategi man ønsker at lægge for dagen. Klubben har fin erfaring med at sælge gode fly med gode egenskaber. Det har kostet klubben aktive yngre medlemmer.

Kan nogen svare mig på følgende: Hvad skal klubbens medlemmer flyve når de ikke er elever hvis vi har solgt Duo'en?

I min optik så sender vi kun ét signal. Find jer en anden klub når i har fået jeres certifikat! (jeg understreger at det er i min optik).

En sidste kommentar. Skulle det gå sådan at vi lige meget hvad vi gør er en klub der går mod en afslutning på en æra. Svæveflyvningen simpelthen ikke kan videreføres i klubregi i Holstebro. Hvordan ønsker vi så det ender? Meget kunne jo tale for at tage dette i betragtning. Fastholde samarbejdet med vores klub mod syd. Tilbyde den videregående uddannelse på lækkert materiel. Dvs... fastholde så meget flyveglæde som muligt. Så mange flyvetimer som muligt.

Mvh
AsbjørnEr skoleflyet ”TWIN 3” solgt?

DebatPosted by Torben Møller Tue, October 07, 2014 15:28

Der går rygter om at vores Twin 3 skolefly er ved at blive solgt til Brasilien, er det rigtigt?

Vi er endelig ved at have en ny flok elever ( 5 – 8 stk.) i svæveflyvningsafdelingen. 2 medlemmer fra klubben skal på Instruktør kursus, og et nyt teorihold er ved at blive stablet på benene, forlyder det.

Hvad skal de skole på i fremtiden hvis Twin 3 eren er solgt?

Mvh. Torben« PreviousNext »